Tài khoản Doulingo Plus 1 năm

200.000

Tài khoản Doulingo Plus là một nền tảng học ngôn ngữ miễn phí và dịch văn bản dựa trên “crowdsourcing”. Thiết kế của nó giúp người dùng vượt qua các bài học và đồng thời cũng giúp dịch văn bản, tài liệu.

Giá bán 190k/account/năm